กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  อบรมการใช้งาน e-Office  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ของ สพฐ. ในวันที่ 25 ก.ค.2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ นายวิเชียร  ดอนวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ  และนางเสาวนิต  ตอพล  ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง  คณะผู้เข้ารับการอบรมนำโดยนายสามารถ  อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ทั้ง 4 ท่าน  ได้แก่ นายบัณฑิต  ชีวะตานนท์  นายสมสัน  ฦๅชา  นายสุชาติ  ตั้งใจ  และนางนวพร  รักขันแสง  พร้อมด้วยหัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่1– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้างานต่างๆ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  จำนวน  40  คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 5  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ


ภาพ/ข่าว  : ชนัญญา  พรหมฝาย
2
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1 รับมอบคอมพิวเตอร์ จาก นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์กรมหาชน) และคณะ จำนวน 7 เครื่อง พร้อมกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยมี นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชาวบ้านซับม่วงให้การต้อนรับ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557


3
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1 รับมอบคอมพิวเตอร์ จาก นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์กรมหาชน) และคณะ จำนวน 7 เครื่อง พร้อมกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยมี นายสุทธิพันธ์ ประวันนา คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชาวบ้านซับม่วงให้การต้อนรับ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557


4
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1 รับมอบคอมพิวเตอร์ จาก นายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์กรมหาชน) และคณะ โดยมี นายสุทธิพันธ์ ประวันนา คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชาวบ้านซับม่วงให้การต้อนรับ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557


5


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ คอตีบและบาดทะยัก ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 จาก คณะคุณหมอ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านค่าย...


6
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า จัดกิจกรรมตามหลักสูตร "ปลูกข้าวนาปี สืบสานวิถีชาวนาไทย" ให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงเรื่องการทำนาปี ในแปลงนาสาธิตการทำนาปีของโรงเรียน ซึ่งปีนี้น้ำน้อยโรงเรียนจึงสอนให้นักเรียนปลูกข้าวโดยวิธีการหว่าน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

7
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ ทำนาปี
« กระทู้ล่าสุด โดย piriyabhorn1 เมื่อ กรกฎาคม 25, 2014, 02:18:21 PM »
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือได้จัดกิจกรรมทำนาปี ตามโครงการ ดำวันแม่เกี่ยวกันพ่อ ตามรอยพระราชดำรัชเศรษฐกิจพอเพียงของพระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) เข้าร่วมการอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยท่านผู้อำนวยการ
พรศักดิ์  รักษ์กระโทก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว จัดการอบรมนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6  เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2557
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าและโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลบ้านเล่า ณ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557

[
img]http://upic.me/i/tt/mqo22.jpg[/img][/url]

9
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)  โดยท่านผู้อำนวยการ พรศักดิ์  รักษ์กระโทก ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
นักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปี 2557  ณ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)  เมื่อวันที่  24  กรกรฎาคม  พ.ศ.  2557

url=http://upic.me/show/52033610][/url]
10


      ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  จะดำเนินการจัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2557  ขึ้นในวันที่  29  กรกฎาคม  2557  ณ  หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  โดยมีโรงเรียนในตำบลบ้านโสกจำนวน  5  โรงเรียน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10