กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชย.1 นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง ร่วมงานรณรงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา โดยมี นายพรศักดิ์ เจียระณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธี มีผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนทองพิทยา ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 วันที่ 31 กรกฏาคม 2557
2
๑.   ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปรีชา  ติดชัยภูมิ  ครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
๒.   เรื่อง         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน
๓.   วัตถุประสงค์      เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๔.   ระยะเวลา      ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕.   สถานที่         อาคารสำนักงาน โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
๖.   กลุ่มเป้าหมาย      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๘๕  คน
๗.   ผู้จัด         โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
๘.   เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม
-   เอกสารที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ สมุดจดบันทึก  กระดาษ สีเมจิก
-   แฟ้มจัดเก็บผลงาน
-   แบบสอบถาความพึงพอใจ
๙.   การดำเนินงาน
-   จัดทำโครงการ เสนอโครงการ
-   จัดหางบประมาณ โดยการขอรับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
-   จัดหาวิทยากร ครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ผ่านการอบรม จาก ศูนย์ CEFR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
-   ประชุมครูในโรงเรียนเพื่อปรึกษาและแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ
-   รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เพื่อเข้าร่วมโครงการ
-   แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร
-   ดำเนินการอบรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๐.   ผลการดำเนินงาน
๑๐.๑  ด้านการเตรียมการ
   - ครู ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
   - วิทยากร ได้ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา
   - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ทันเวลาและพอเพียงสำหรับการดำเนินโครงการ
๑๐.๒  ด้านการดำเนินงาน
   - ในการจัดโครงการค่ายอบรมนักเรียน ด้านการสื่อสาร กิจกรรมที่จัด วิทยากรได้เน้นทักษะ การพูด เป็นอับดับแรก การฟังและทักษะการเขียนจากวิทยากร
๑๐.๓  ผลการประเมินความพึงพอใจ  โรงเรียนได้สำรวจความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๕ ราย จำนวน  ๑๐ รายการ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับ ๕ ดีเยี่ยม  ระดับ ๔ ดีมาก  ระดับ ๓ ดี  ระดับ ๒ พอใช้   ระดับ ๑ ปรับปรุง  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีดังนี้
-  กิจกรรมแต่ละเรื่องทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ     ร้อยละ ๖๑ .๐๐
-  กิจกรรมแต่ละเรื่องมีความน่าสนใจ          ร้อยละ   ๗๗.๓๕
-  กิจกรรมมีสื่อที่หลากหลาย                ร้อยละ  ๖๙.๘๑
-  เอกสารอ่านง่าย น่าสนใจ                ร้อยละ  ๕๒.๘๓
-  การถ่ายทอดของครูสอน                ร้อยละ   ๗๗.๓๕
-  ระยะเวลาของกิจกรรม                   ร้อยละ   ๕๔.๗๑
-  ระยะเวลาที่จัดค่าย                   ร้อยละ   ๖๐.๓๗
-  ความสะดวกสบายของสถานที่               ร้อยละ   ๗๗.๓๕
-  เพิ่มความมั่นใจในการสอบ O-net           ร้อยละ   ๗๑.๖๙
-  ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าค่าย                ร้อยละ   ๗๙.๒๔
ระดับความพึงพอใจสรุปเป็นร้อยละ ๖๒.๐๗  ระดับดีเยี่ยม

3
โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ @ ทุ่งดอกกระเจียว
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของ จ.ชัยภูมิ
ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ กับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงาม4
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า(อ.หนองบัวแดง) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วุฒิทางการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า เงินเดือน 10,430 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 สิงหาคม  57 กำหนดทดสอบวันที่ 26 สิงหาคม 57
ติดต่อได้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
5
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ  หอประชุมโรงเรียน  มีการออกร้านการขนมไทยต่างๆ โดยฝีมือของนักเรียน  เช่น  ขนมครก  ขนมตาล  ขนมชั้น  ลูกชุบ  ขนมใส่ไส้  การตำส้มตำ  เป็นต้น  เพื่อแจกให้กับนักเรียนทุกคนได้รับประทาน  อีกทั้งยังมีการแสดงบนเวที  การกล่าวสุนทรพจน์  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  และการมอบรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าและต้องการสืบสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย   ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน  เป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครองที่ได้เห็นนักเรียนกล้าแสดงออกในหลายๆด้าน


6
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ มอบน้ำพุให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 10,000 บาท และอาจารย์จากวิทยาลัยได้มามอบความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีื่ 3 ในเรื่อง การจัดภูมิทัศน์อีกด้วย ณ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบโอกาสและสิ่งดีๆให้กับทางโรงเรียนของเรา7
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง (classroom meeting) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน ดำเนินการประชุมโดย  นายมนตรี  ขวกเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษา  เพื่อแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน สนทนาแลกเปลี่ยนกันในการเฝ้าระวัง การดูแลนักเรียน ร่วมหาวิธีการแก้ไข พร้อมทั้งพบกับครูประจำชั้นของนักเรียนในแต่ละห้อง และหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าและการฉลองหอประชุม8
ดร.มานะ สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการ  สพป.ชย. 1  ร่วมแสดงความยินดีกับนายสามารถ  อยู่ภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และเด็กหญิงเบญญทิพย์  จรูญพันธุ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ  ลำดับที่ 1  ระดับประเทศ  โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2557  กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  ระดับ ป.4 - ป.6  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2557


ภาพ/ข่าว : ชนัญญา  พรหมฝาย , พัชนิดา  ผิวสุข
9
เด็กหญิงเบญญทิพย์  จรูญพันธุ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2557  กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง  ระดับ ป.4 - ป.6 ระหว่างวันที่  26 – 29  กรกฎาคม  2557 ผลการแข่งขัน  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ  ลำดับที่ 1  ระดับประเทศ  โดยมีคุณครูพัชนิดา  ผิวสุข  เป็นครูที่ปรึกษา  มีคุณครูเอมอรถ์  พิไลพันธ์  คุณครูสำรวย  เจริญสุข  เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีชัยกุล  และ ศน.ประภัสสร  สิตวงษ์  ศน.ผู้รับผิดชอบภาษาไทย  สพป.ชย.1  ร่วมแสดงความยินดี


ภาพ/ข่าว :  ชนัญญา  พรหมฝาย ,  พัชนิดา  ผิวสุข
10
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ในวันที่  29  กรกฎาคม  2557  โดยมีนายบัณฑิต  ชีวะตานนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นประธานในการจัดงาน  ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนในการสนับสนุนการแสดงของสายชั้นต่างๆ  เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและสามารถใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

ภาพ/ข่าว :  ชนัญญา  พรหมฝาย
หน้า: [1] 2 3 ... 10