กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เป็นสถานที่เข้าค่ายพักแรมของการจัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง
ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต  1
โดยมีลูกเสือจำนวน  120  คน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน  20  คน  เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ณ  โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เมื่อวันที่  17-18  ตุลาคม  25572
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในวันที่ 7 ตุลาคม  2557 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นำโดย นายศักดิ์สว่าง  สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย 1 และ นางศุภมาศ ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย 1 โดยมีผู้ร่่วมต้อนรับในครั้งนี้ นำโดย นายสมนึก เลึั้ยงพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นายประสิทธิ์ ทองกร ปศุสัตย์อำเภอคอนสวรรค์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตบริการ

3
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 14 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มาทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้เด็กกินผัก ที่โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (เมือง) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 กิจกรรมนี้ได้ให้ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อจะส่งเสริมให้บุตรหลานของตนเองได้รู้ถึงประโยชน์ของการทานผัก 4
การแข่งขันกีฬาประถมศึกษาตำบลห้วยต้อน "ผาเอียงเกมส์"โรงเรียน บ้านโป่งคองใต้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับประถมตำบลห้วยต้อน วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ โดยจัดการแข่งขันกีฬาผาเอียงเกมส์ขึ้นที่โรงเรียนบ้านชีลองเหนือโดยมีโรงเรียน ๘ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีชุมชนผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี สจ.ดำรงพล กล้าจริงเป็นประธาน5
มหกรรมอาหารกลองวัน ณ สนามกีฬาราชมังกีฬา

6
นายสันติ  สีน้อยขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมปฏิบัติการ บูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน สพป.ชัยภูมิ เขต๑ หลักสูตรการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอน รุ่นที่ ๑ อำเภอเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗     ณ  ไร่ใบเตย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ7


      7 ตุลาคม  2557  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ จัดกิจกรรมนำนักเรียนสู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.33
 8

          โรงเรียนโนนหว้านไพล โดยผู้อำนวยการสมาน สุขจำนงค์ และคณะครู ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับคุณครูสมพงษ์ ร่วมกระโทก และคุณครูประพจน์ คิดการ ในวันที่ 30 กันยายน 25579


     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน จัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษามายาวนาน ซึ่งได้ครบวาระเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยให้นักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิต ให้กับคุณครูนันทวุธ  รักษ์มณี

 
10

     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญถวายภัตราหารเพล ณ วัดบ้านวังก้านเหลือง ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทำบุญครบวัดช่วงเข้าพรรษา
 

หน้า: [1] 2 3 ... 10