กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1ดร.สุนทร  กุญชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  นำคณะครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเผวส  กับวัดอัมพาบ้านเล่าและชุมชนในหมู่บ้านเล่า  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  25582
                                                                                        (สำเนา)

                                                                        ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ
                                                                  เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
                                                                            .........................................
        ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยบง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน  1 ตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
         1.คุณสมบัติ
            1.1. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางดนตรี หรือนาฏศิลป์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีนาฏศิลป์
            1.2. มีวุฒการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี แต่มีความสามารถเชี่ยวชาญทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปการแสดงโดยอนุโลม
            1.3 มีความสามารถด้านการสอนโปงลางและดนตรีที่เกี่ยวข้องในวงโปงลาง
            1.4 หากเป็นเพศชายแต่มีความสามารถฟ้อนรำ หรือการแสดง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        2.หลักฐานการสมัคร
            2.1  หลักฐานการศึกษา
            2.2  แฟ้มสะสมงานหรือเอกสารแสดงถึงความรู้ความสามารถ หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
        3. วิธีการคัดเลือก
            3.1  สอบภาคความรู้ทางดนตรี   50  คะแนน
            3.2  สอบภาคปฏิบัติทางดนตรี นาฏศิลป์  50 คะแนน
            3.3  สอบสัมภาษณ์   50  คะแนน
                   เกณฑ์คะแนนรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
        4. การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 18 มีนาคม 2558 ทาง hbn.chaiyaphum1.com และประกาศที่โรงเรียน
        6. กำหนดสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00  น.เป็นต้นไป
        7. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2558
        8. กำหนดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.หากผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไม่มาทำสัญญาจ้างในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะพิจารณาเลือกผู้ได้ลำดับถัดไปแทน
        9. อัตราค่าจ้าง 7000 - 9000  บาท หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
        10. รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 044 121113  ต่อศักดิ์ 081 7307579   089 4248089

                ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2558

                                                                                        ต่อศักดิ์  บุญเพลิง
                                                                                     (นายต่อศักดิ์  บุญเพลิง)
                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ

3
นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญเป็นประธานในพิธ๊จัดกิจกรรม"Genki english  camp 2015" ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา...ในการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนบ้านโสกหว้าได้นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
4
โรงเรียนบ้านดอนหัน รับการตรวจสอบ การดำเนินงานงบประมาณ ทรัพย์สิน จากหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนหัน ต.หนองไผ่  อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

5
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ โรงเรียนบ้านดอนหัน http://bdh.chaiyaphum1.com/news/prakasraychuxphuchnakarsenxrakhaprabprungsxmsaemxakharreiynxakharprakxb][url]
6
นางลัดดาวัลย์   เอื้อพงศธร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามพันตาราษฏร์อุทิศเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการทางวิชาการมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กลุ่มลุ่มน้ำมูล)ประจำปี ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) สพป.ชย.๑ ได้รับเกียรติจากท่านไกร  เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นประธานในพิธี โดยมีท่านธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ๑ รวมถึงคณะผู้บริหารจากโรงเรียนไทนรัฐวิทยาทั้ง ๑๐ โรงเรียนและศูนย์ฯห้วยต้อนนาฝายให้การต้อนรับหลังพิธีเปิดได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ ๒๑-๒๓ ก.พ.๒๕๕๘7
นายเสน่ห์   หิรัญวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี)เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กลุ่มลุ่มน้ำมูล)ประจำปี ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) สพป.ชย.๑ ได้รับเกียรติจากท่านไกร  เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นประธานในพิธี โดยมีท่านธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ๑ รวมถึงคณะผู้บริหารจากโรงเรียนไทนรัฐวิทยาทั้ง ๑๐ โรงเรียนและศูนย์ฯห้วยต้อนนาฝายให้การต้อนรับหลังพิธีเปิดได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ ๒๑-๒๓ ก.พ.๒๕๕๘8
นายสันติ  สีน้อยขาว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กลุ่มลุ่มน้ำมูล)ประจำปี ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย) สพป.ชย.๑ ได้รับเกียรติจากท่านไกร  เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นประธานในพิธี โดยมีท่านธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ๑ รวมถึงคณะผู้บริหารจากโรงเรียนไทนรัฐวิทยาทั้ง ๑๐ โรงเรียนและศูนย์ฯห้วยต้อนนาฝายให้การต้อนรับหลังพิธีเปิดได้เยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ  ๒๑-๒๓ ก.พ.๒๕๕๘


10
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย จัดกิจกรรมผู้ว่าฯพาปั่นชมเมืองชัยภูมิ..สัญจร                      18 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  15.30 น.โดยใช้สนามโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นสถานที่..เปิดกิจกรรม...ผ่านเส้นทางสถานที่ในตำบลนาฝาย[url=http://upic.me/show/54678148][/url]


หน้า: [1] 2 3 ... 10