กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน  ปีการศึกษา 2557   
 ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2557 -   มกราคม  พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
*************************

ผู้เข้ารับการพัฒนา :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  1   จำนวน  5  โรงเรียน
ประกอบด้วย
1.   โรงเรียนชุมชนบ้านโสก                                       จำนวน     16   คน
2.   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)             จำนวน     11   คน
3.   โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)                 จำนวน     11  คน
4.   โรงเรียนบ้านโปร่งโก                                           จำนวน      3   คน
5.   โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์                                   จำนวน   4   คน
                                                                     รวมทั้งสิ้น   45  คน

วัตถุประสงค์ :
         1. เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
         2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ O-Net อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
         4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2557

แนวทางการดำเนินการ :
         1.  คณะผู้บริหารและครูวิชาการจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านโสก โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านโปร่งโก และโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)   เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดกิจกรรม สรรหาและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมอำนวยการ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/วิทยากรประกอบด้วยครูผู้สอนที่สอนตรงวิชาเอก หรือมีความชำนาญในการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  สรุปได้ ดังนี้
                    1.1 วันเวลา   : กำหนดจัดทุกวันเสาร์ของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 และมกราคม 2558  ตั้งแต่เวลา  09. 00 น. – 16.00 น.   รวม 8 วัน
                    1.2  สถานที่  : ใช้ห้องประชุมพ่อขุนสีทา  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
              1.3 รูปแบบการจัดกิจกรรม : จัดติวเข้มการทำแบบทดสอบที่มีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับแบบทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
        2.  คณะกรรมการดำเนินงานประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้
             2.1ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐาน ขอบข่ายเนื้อหา สาระการ หน่วยการเรียนรู้ที่มีปัญหา หรือเนื้อหาสาระ ที่ควรสอนเสริมให้กับผู้เรียน  รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์แบบทดสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2553 – 2556 ของสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)   
             2.2 จัดทำ/จัดหา แบบทดสอบโดยเทียบเคียงกับแบบทดสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2553 – 2556 ให้ให้ครอบคลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
             2.3   ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐาน ขอบข่ายเนื้อหา สาระการ หน่วยการเรียนรู้ที่มีปัญหา หรือเนื้อหาสาระ ที่ควรสอนเสริมให้กับผู้เรียน  รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์แบบทดสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2553 – 2556 ของสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)   จัดทำ/จัดหา แบบทดสอบโดยเทียบเคียงกับแบบทดสอบ O-Net ให้ครอบคลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
        3.   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพ่อขุนสีทา โรงเรียนชุมชนบ้านโสก และดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ จัดครู/วิทยากรเข้าสอนตามปฏิทินที่กำหนด  ดังนี้
วันเสาร์ที่  6 ธันวาคม 2557    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอาชีพและเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่  13 ธันวาคม 2557   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
วันเสาร์ที่  20 ธันวาคม 2557   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันเสาร์ที่  27 ธันวาคม 2557   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วันเสาร์ที่    3 มกราคม 2558   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วันเสาร์ที่  10 มกราคม 2558   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
วันเสาร์ที่  17 มกราคม 2558   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันเสาร์ที่  24 มกราคม 2558   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

4.  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดอบรมพัฒนา
    4.1   เครื่องคอมพิวเตอร์   
    4.2   เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
    4.3   เครื่องขยายเสียง 
    4.4   ตัวอย่างแบบทดสอบ O-Net /เอกสารประกอบการสอน

งบประมาณ :
      - งบประมาณ : ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก จำนวน 35,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ :   ทุกวันเสาร์ ของเดือน ธันวาคม 2557 และ มกราคม  พ.ศ. 2558  รวม  8  วัน

ผลการดำเนินงาน :
        คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2557  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 5 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดติวเข้มพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  ทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 45  คน  ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 5 โรงเรียน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้   
            1. โรงเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  นำนักเรียน มาเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2557  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน เริ่มตั้งแต่ วันที่เสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557  ถึงวันเสาร์ที่ 24  มกราคม  พ.ศ. 2558     ณ ห้องประชุมพ่อขุนสีทา โรงเรียนชุมชนบ้านโสก จำนวน 5  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
            2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 5 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา จำนวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 100
          3. ครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรตามคำสั่งศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ที่ 8/2557  สั่ง ณ วันที่ 25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินที่กำหนดครบทุกครั้ง จำนวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรทั้งหมด   
            4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2557  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 5 โรงเรียน วันที่เสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557  ถึงวันเสาร์ที่ 24  มกราคม  พ.ศ. 2558     ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ได้ผลดังนี้  (n =40)

  1. การกำหนดช่วงวันเวลาในการจัดกิจกรรมติวเข้มมีความเหมาะสม    4.70   มากที่สุด
  2. เอกสาร/แบบฝึก/แบบทดสอบที่ใช้ในการติวเข้มสามารถเสริมสร้างความรู้/ ความเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดียิ่งขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   4.68   มากที่สุด
  3. เอกสาร/แบบฝึก/แบบทดสอบใช้ในการทบทวนบทเรียนได้ดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      4.85   มากที่สุด                                                                       
  4. นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-Net  กับครู/วิทยากร และเพื่อนต่างโรงเรียน      4.68   มากที่สุด                                                   
  5. ในการติวครั้งนี้ทำไห้นักเรียนได้ทราบความก้าวหน้า และค้นพบข้อบกพร่องของตนเอง  4.50   มากที่สุด                                                                               
  6. นักเรียนมีความมั่นใจ และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้ในการสอบ O-NET ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้  4.58   มากที่สุด                                                       
  7. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนของครู/วิทยากร 4.65   มากที่สุด
  8. ความพึงพอใจต่อสถานที่การจัดกิจกรรม 4.70   มากที่สุด
  9. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านอาหารกลางวันและอาหารว่าง    4.70   มากที่สุด
10. ควรจะมีการจัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-Net ให้กับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป4.85   มากที่สุด                                                                 
        สรุป นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2557  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 –  มกราคม 2558  อยู่ในระดับ 4.69  หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียน 
     1.   นักเรียนรู้สึกพอใจและขอบคุณคณะครู / วิทยากร ที่ให้ความรู้และเสียสละเวลาในวันหยุดราชการมาติวเข้มเตรียมความพร้อมในการสอบ O- Net ให้กับนักเรียน
     2.   นักเรียนมีความสุขในการเรียนรวมกับเพื่อนใหม่ และเรียนกับครูคนใหม่จากโรงเรียนอื่น ๆ
     3.   ครู/วิทยากรสอนดีและเอาใจใส่ต่อนักเรียนดีมาก
     4.  สถานที่จัดกิจกรรมสะอาดดี อาหารกลางวันอร่อย ห้องน้ำสะอาดดี
     5.  ควรมีการทดสอบหลังเรียนอย่างน้อยวันละ 1  วิชา

   ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
            ปัญหา/อุปสรรค
              1.   ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่ต้องใช้จ่ายจริง  ทำให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า
              2.   ขอบข่ายเนื้อหาแบบทดสอบบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
              3.   ครู/วิทยากรที่ได้รับแต่งตั้งบางท่านติดราชการ บางท่านมีภารกิจส่วนตัว ไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามปฏิทินที่กำหนดได้

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของครู/วิทยากร
              1.   ควรเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันใช้  และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการติวเข้ม ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียน
              2.   ควรดำเนินการติวเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วย เพื่อเตรียมสอบ NT
              3.   ควรนำข้อสอบ O-Net ของ สทศ. 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง  มาวิเคราะห์และจำแนกข้อสอบตามตัวชี้วัด การจัดพิมพ์ข้อสอบแจกให้นักเรียน เพราะนักเรียนดู/เรียนจากจอโปรเจคเตอร์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ  และนักเรียนควรได้รับเอกสารตัวอย่างข้อสอบนำกลับไปอ่านทบทวนที่บ้านด้วย
              4.   ควรมีการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre/Post –test) รวมทุกกลุ่มสาระเรียนรู้  กลุ่มสาระละ 2 – 3 ข้อ รวมเป็นข้อสอบ 1 ฉบับ ประมาณ  20 - 30  ข้อ  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และศึกษาความก้าวหน้าของผู้เรียน

2
มาร์ชชิ่งความดี
การพัฒนาทักษะความดีสากล  5  ประการ
ประจำปีการศึกษา  2557

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
[/b]

ต.โนนสำราญ     อ.เมืองชัยภูมิ   จ.ชัยภูมิ

มาร์ชชิ่งความดี
การพัฒนาทักษะความดีสากล 5 ประการของโรงเรียนฉิมพลีวิทยา
[/size]          โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2452 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหมู่ 8 ตำบลโนนสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  มีนักเรียนทั้งหมด 371 คน  ข้าราชการครู 26 คน อัตลักษณ์  รักสะอาด มารยาทดี  เอกลักษณ์  สะอาดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
1. นโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคณะทำงาน[/b]
นโยบาย[/u]
          โรงเรียนฉิมพลีวิทยามุ่งพัฒนาสร้างเสริมนิสัยที่ดีในวิถีชีวิตให้กับนักเรียน คิดดี พูดดี ทำดี ตั้งแต่     ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดนิสัยตามหลักความดีสากล 5 ประการ ได้แก่ ความสะอาด  ความมีระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และการมีสมาธิ ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
วิสัยทัศน์[/u]
          ภายในปี 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ก้าวทันโลก มีคุณลักษณะตามหลักความดีสากล 5 ประการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ[/u]
          1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน          2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามหลักความดีสากล 5 ประการ          3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          4. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
3ดร.สุนทร  กุญชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร   และคณะครู  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  กลุ่มแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาล  บ้านห้วยม่วง  ต.บ้านเล่า  อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ
 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน  เกี่ยวกับการทำข้าวนางเล็ด  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2558   
4
๑๗ รร.ในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓  ร่วมกันจัดติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558  ณ โรงเรียนบ้านยางหวา
5
นายเสน่ห์  หิรัญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองปีการศึกษา ๒๕๕๗ สถานที่บ้านตาดโตนโดยมีโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมกิจกรรมคือโรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น โดยจัดให้นักเรียนที่เป็นลูกเสือสำรองได้เดินทางไกลตามกระบวนการของลูกเสือและมีการให้ความรู้แก่ลูกเสือสำรองในเรื่องต่างๆซึ่งมีครูในโรงเรียนร่วมเป็นวิทยากร  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘7
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล จัดงานวัรครู ที่โรงเรียนเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
งานนี้มีท่าน ดร.เสงี่ยม  ทองละมูล  ท่านให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
โดยมีนายอำเภอภักดีชุมพล  เป็นประธานในพิธี และโชว์การแสดงของทีมงานโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี  ทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์ งานนี้ก็เลยต้อง   แซะมาฝาก


8
 
     
      โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน โรงเรียน ร่วมกันจัดค่ายติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๗ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยติวจากสื่อระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  และได้รับความร่วมมือจาก นางเสาวณิต ตอพล  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ  นางวิไลลักษณ์  สุรางค์กุล  ครู รร.ชุมชนบ้านโสก เป็นวิทยากรติวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ นายไชยา  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู รร.บ้านโปร่งคลอง และนายศักดา  วันนา  ครูโรงเรียนบ้านโปร่งโก เป็นวิทยากรติวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

9

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.ทางโรงเรียนบ้านท่าข่อย
ต.คูเมือง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
โดย ได้รับเกียรติจาก นาย สุรศักดิ์ พลธรรม กำนันประจำตำบลคูเมือง เป็นประธาน ในการเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครั้งนี้

              เวลา 09.20 น. นายชัยทัศน์  เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย ได้กล่าวรายงาน กับท่านประธาน
ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้    ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่มีความกตัญญูและเรียนดีประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับนักเรียนคนอื่นๆ พร้อมทั้ง มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ การเล่นเกมส์ ตอบปัญหา ส่งเสริมความกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดีงาม   หลังจากจบกิจกรรม ทางโรงเรียนก็ได้จัดทำอาหารเลี้ยงเด็กๆนักเรียน พร้อมกับคณะผู้ปกครอง ที่เดินทางมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ด้วย
[/font][/size][/color]
10
นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ที่ สถานีวิทยุ        อสมท ชัยภูมิ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชารีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปรารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ และผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของให้กับเด็กๆ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558

หน้า: [1] 2 3 ... 10