กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
นายเสน่ห์  หิรัญวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการสอบpre-o-netและ
o-net  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายมาตรฐานการศึกษาห้วยต้อนนาฝายที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านช่อระกา ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗2
นางสาววรณัฐ  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการสอบpre-o-netและ
o-net  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายมาตรฐานการศึกษาห้วยต้อนนาฝายที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านช่อระกา ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗3
 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โดยกานำของนายชัด เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬานักเรียน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ ประจำปี 2557 "บ่อทองเกมส์"  ที่โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนักกีฬาจากโรงเรียนต่าง ๆ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 13 โรงเรียน
[/center]
4ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว  นำโดยท่าน ดร.สุนทร  กุญชร  และคณะ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ"การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" ปี 2557 ให้กับผู้บริหารและคณะครูภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องชัดเจน  สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2557  ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 5
                                                         โรงเรียนบ้านแ้ก้งยาว   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 


                                                                                                            ดาวน์โหลดประกาศ6

โรงเรียนบ้านแก้งยาวรับสมัครพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 4 - 9  พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วันที่ 15 พฤศจิกายน 25577
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย นายสุทธิพันธ์  ประวันนา ขอขอบคุณ องค์บริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์รถไถ กับโรงเรียน เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงสนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้ น่าอยู่ นาดู น่าเรียน 14 พฤศจิกายน 2557
8

           14  พฤศจิกายน  2557  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  72 คน คิดเป็นร้อยละ 100  มีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและชาวบ้าน มาร่วมงาน ให้ขวัญกำลังใจ ให้รางวัล รวมทั้งเยียมชมการแข่งขันกีฬา ประมาณ 300 คน
 

u
9
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านลาดใต้ดำเนินกิจกรรมวัดและประเมินความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย : การอ่านออกเสียง ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2557 ผลปรากฏว่า มีนักเรียนอ่านไม่ออก 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพราะเป็นเด็กแอลดี และอ่านออกอยู่ในระดับปรับปรุง 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพราะเป็นเด็กแอลดี นอกนั้นนักเรียนอ่านออกอยู่ในระดับดีค่ะ


10


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมจาก นางศุภมาส  ผุยแสงพันธ์  ศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ออกนิเทศติดตามแผนพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้รายบุคคล
พร้อมทั้งติดตามการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2557

หน้า: [1] 2 3 ... 10