กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิคในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพดำเนินการโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลห้วยต้อนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อนซึงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อนโดยมีโรงเรียนต่างๆในตำบลห้วยต้อนและกลุ่มผู้ออกกำลังกายในตำบลห้วยต้อนเข้าร่วมกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองชัยภูมิ) ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการ คือ ให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาด้านการดูแลทันตสุขภาพ โดยจัดประชุม วันที่ ๒๖  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณห้องประชุมแคนา ร้านอาหารโสเจ็ง อำเภอเมืองชัยภูมิโดยมีตัวแทนนักเรียนชั้น ป.๔-๕โรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมในการประชุม โดยกลุ่มงานทันตกรรม   โรงพยาบาลชัยภูมิ


3
โรงเรียนบ้านชีลองใต้จัดงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2557  ให้กับบุคลากรในโรงเรียน
ได้แก่  คุณครูจีระภรณ์ วงศ์ธิเบศร์   ครูชำนาญการพิเศษ
  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2557  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านชีลองใต้  นำโดยท่านผู้อำนวยการสุนทร มีสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองใต้
ขอขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

4


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว
 จัดงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2557  ให้กับบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ  จำนวน  6  ท่าน
 เมื่อวันที่  26  กันยายน  2557  ณ  ร้านอาหารโสเจ๊ง  ต.บ้านเล่า  อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ
 โดยมีท่าน  ดร.บัญญัติ  เพ็ญจันทร์  รองผอ.สพป. ชัยภูมิ  เขต  1  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้
 ทางคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้

5


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  จัดงานเกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2557  ให้กับบุคลากรในโรงเรียน
ได้แก่  คุณครูพรพรรณ  ผลสวัสดิ์  และนายบุญยัง  หวะสุวรรณ ช่างสีชั้น  4
  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2557  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
ขอขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

6
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยร่วมกันศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกผาาบ้านเล่า นาเสียว จัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ ให้แก่บุคลากรในศูนย์เครือข่าย  ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ  6  ท่าน  คือ คุณครูสุวิมล  ปฏิรูปานนท์  คุณครูวิจิตรา   แก้วสอน  คุณครูพรพรรณ  ผลสวัสดิ์  คุณครูสุชีรา จันลาศรี คุณครูชลอ  พึ่งพิพัฒน์  และคุณบุญยัง  หวะสุวรรณ
7
26  กันยายน  2557  โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2  ท่าน  คือคุณครูสุวิมล  ปฏิรูปานนทื  และ คุณครูวิจิตรา  แก้วสอน   กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ลี้ยงเพลพระ   และ บายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ


8
25  กันยายน 2557  โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจัดกิจกรรมอำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสุวิมล  ปฏิรูปานนท์ คุณครูวิจิตรา  แก้วสอน เพื่อให่้นักรียนได้กราบอำลา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

9
23  กันยายน  2557 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ พิพิะภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย สะพานข้ามแม่น้ำโขง วัดพระไส และศาลากู่แก้วเพื่อเป็นการเสริมประสบการณืทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

10โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน
จากพระศศิชัย  กิตฺติปัญฺโญ  วัดอัมพาบ้านเล่า  เมื่อวันที่  23  กันยายน  พ.ศ.  2557
ณ  อาคารชดช้อยฯ  โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารหน้า: [1] 2 3 ... 10