กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
 นายสุทธิพันธ์  ประวันา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง เข้าร่วมปรชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ศูนย์ฯโพนทองห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางเม้ง  วันที่  25  พฤศจิกายน  2557


2
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นำโดยผู้อำนวยการละมุล  ตอพล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกคอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและเป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนและชุมชนที่สนใจ

3
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นครกาหลง 3 จำนวน 6 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา), โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร, โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์),โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร),โรงเรียนบ้านโปร่งโก และโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ ไ้ดจัดพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)   เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีต่อลูกเสือไทย โดยมีกำหนดการ ดังนี้
                 08.30 น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ สนามโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
                  09.00 น.ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
                10.00  น. -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม
                                (ทองงามวิทยา) รองผู้ตรวจการลูกเสือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
                               -  นายองอาจ วิเศษแสง ผู้กำกับกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) กล่าวรายงาน
                               -  ประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
                               - ประกอบพิธีถวายราชสดุดี
                               - ประธานในพิธีให้โอวาท
                               - เสร็จพิธี ลูกเสือ-เนตรนารี แยกย้ายบำเพ็ญประโยชน์4
โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ โดย..นางลัดดาวัลย์  เอื้อพงศธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำข้อตกลงร่วมกับ นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมสู่เป้าหมาย (PPT MOFEL ) ปีการศึกษา 2557 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค   วันที่  21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

6

โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓  จำนวน ๗ โรงเรียน นำกองลูกเสือ - เนตรนารี  ไปร่วมกันจัดพิธีถวายบังคมพระบรมมหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖  เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกำเนิดลูกเสือไทย   


7
โรงเรียนบ้านซับม่วง โดย..นายสุทธิพันธ์  ประวันนาผู้ อำนวยการโรงเรียน ต้องขอขอบคุณ คุณสมคิด สวยสม ผู้จัดการและเจ้าของร้านยานยนต์ ออโต้ชาวด์  ติดศูนย์ TOYOTA ในเมืองชัยภูมิ  นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ แจ้งความประสงค์จะมอบชุดกีฬาให้กับนักเรียน และครู โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทุกๆคน  วันเสาร์  ที่  22  พฤศจิกายน  2557    


8
โรงเรียนบ้านซับม่วง โดย..นายสุทธิพันธ์  ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำข้อตกลงร่วมกับ นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมสู่เป้าหมาย (PPT MOFEL ) ปีการศึกษา 2557 สพป.ชัยภูมิ เขต 1                                                          ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค   วันที่  21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557


9
นายเสน่ห์  หิรัญวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการสอบpre-o-netและ
o-net  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายมาตรฐานการศึกษาห้วยต้อนนาฝายที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านช่อระกา ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗10
นางสาววรณัฐ  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการสอบpre-o-netและ
o-net  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายมาตรฐานการศึกษาห้วยต้อนนาฝายที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านช่อระกา ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗หน้า: [1] 2 3 ... 10