กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  นายบัณฑิต  ชีวะตานนท์ พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  ระหว่างวันที่  18-19  กันยายน  2557  โดยได้นำนักเรียนสายชั้น ป.6  ปฏิบัติกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  ที่วัดสันติประชาธรรม  ต.นายางกลัก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ

ภาพ/ข่าว <<<  ชนัญญา  พรหมฝาย

[/left][/center][/center]
2
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  นายบัณฑิต  ชีวะตานนท์ พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในวันที่  18 กันยายน  2557  โดยได้นำนักเรียนสายชั้น ป.6  ทัศนศึกษาที่สวนน้ำแม่ฟุ้ง  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 
ภาพ/ข่าว <<<  ชนัญญา  พรหมฝาย

3


       19  กันยายน  2557  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผอ.มานะ  สินธุวงษานนท์  ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.ประพันธ์  ขวาไทย (รร.บ้านโคกมั่งงอย)  ผอ.ธรรมศาสตร์  คะณาเนปะ(รร.บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) และข้าราชการครูในอำเภอคอนสวรรค์ อีก  7  ท่าน  หนึงในนั้น คือ คุณครูสมคิด  ดีบ้านโสก   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ  ซึ่งเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ2557 จัดโดยสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
4
นายสันติ   สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้บริหารเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ที่โรงเรียนบ้านช่อระกา


5
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ ร่วมกับโรงเรียนบ้านตาดโตน และโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชันได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ จังหวัดชลบุรีตามสถานที่ต่างๆทางทะเล เมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗6
นายสันติ  สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคองใต้  สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ตามที่ อบต.ห้วยต้อนได้แต่งตั้งนายสันติ  สีน้อยขาวเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ๗(นักบริหารการศึกษา ๗)7
โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ร่วมกิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิตกับครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย

8
วันที่ 19 ก.ย. 2557 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.เมือง) ได้จัดกิจกรรมอ่านสาส์นสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ สันติภาพ และร่วมมือกันสร้างสันติภาพ อีกทั้งยังรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐาน
ให้เกิด สันติภาพและความปรองดอง ให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก
9     โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการประชุมคณะกรรมการประเมินความดีความชอบครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำศูนย์เครือข่าย บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
10
โรงเรียนชุมชนบ้านโสก นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองแต้  ตำหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
หน้า: [1] 2 3 ... 10